Friday, March 4, 2011

BABURAM SAPURE - Sanat Singha - Childrens Song

BABURAM SAPURE
SANAT SINGHA 
CHHOTODER GAAN


SONGS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

01. BABURAM SAPURE
02. EK EKKE EK
03. THIK DUKKUR BELA
04. KE AMARE BOLTE PARE
05. RATHER MELA
06. PHUS MANTAR
07. AMI BOHURUPI
08. EI DUNIYAY SAKAL BHALO
09. EI TANBU GHARE DEKHBE ESO
10. NAGAR DOLA
11. TAKDUM TAKDUM
12. SARASWATI BIDYEBATI
13. BUDDHIR GORHATE JOL DAO
14. ASWINETE METHO HAWAY
15. BOLTE PARIS MA
16. NA NA NA BAJE NA
17. AKASHER TARA NOY
18. JHAMAJHAM MAL BAJE
19. CHOLECHHE CHANDER BARI
20. JODI KEU KONODIN JAO
21. BADLA DHARA HOYE RE AAJ
22. TALE TALE PA PHELE

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Bit Rate : 128 Kbps
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
POSTED BY : SUVRANSHU